பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்க யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

தடாசனம்

புஜங்காசனம்

உத்தனாசனம்

சேது பந்தாசனம்

அர்த்த மத்ஸ்யேந்திராசனம்

விருக்ஷாசனம்

சவாசனா

மேலும் அறிய