தைராய்டை குறைக்க யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

சவசனம்

ஊர்த்வா தனுராசனம்

சர்வாங்காசனம்

ஹலாசனா

மத்ஸ்யாசனம்

விபரீத கரணி

ஜானு ஷிராசனா

மேலும் அறிய