முதுகு வலியிலிருந்து விடுபட யோகாசனங்கள்

Author - Mona Pachake

மர்ஜரியாசனம்

அதோ முக ஸ்வனாசனா

திரிகோனாசனம்

சலம்ப புஜங்காசனம்

புஜங்காசனம்

சலபாசனம்

பலாசனா

மேலும் அறிய