தலைவலியிலிருந்து விடுபட யோகாசனங்கள்

Author - Mona Pachake

பத்மாசனம்

அர்த்த மத்ஸ்யேந்திராசனம்

உத்தனாசனம்

சேது பந்தாசனம்

விபரீத கரணி

பலாசனா

சுப்த விராசனா