உங்கள் முதுகெலும்பை வலுப்படுத்த யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

மர்ஜரியாசனம்-பிட்டிலாசனம்

பலாசனா

அதோ முக ஸ்வனாசனா

புஜங்காசனம்

சேது பந்தாசனம்

திரிகோனாசனம்

மலாசனம்