வீட்டில் முயற்சி செய்ய யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

பலாசனா

பச்சிமோத்தனாசனம்

தடாசனம்

விராபத்ராசனா II

புஜங்காசனம்

தனுராசனம்

சேது பந்தா சர்வாங்காசனம்

மேலும் அறிய