சிறந்த தூக்கத்திற்கு யோகா

உத்தன் பிரிஸ்தாசனம்

சலபாசனம்

உத்தனாசனம்

பிரசரிதா படோட்டானாசனா

ஜானு சிர்சாசனா

பச்சிமோத்தனாசனம்

சுப்தா பத்தா கோனாசனா