ஆரோக்கியமான முதுகெலும்புக்கு யோகா

Author - Mona Pachake

அதோ முக ஸ்வனாசனா

பலாசனா

புஜங்காசனம்

திரிகோனாசனம்

தனுராசனம்

சவசனம்

சுகாசனம்