வலியற்ற மாதவிடாய்க்கான யோகா

பத்தா கோனாசனா

சுப்தா பத்தா கோனாசனா

பலாசனா

உபவிஸ்தா கோனாசனா

பரத்வாஜா

ஜானு சிர்சாசனா