இந்த யோகாவை செய்யுங்கள் இந்த யோகாவை செய்யுங்கள்…!

Apr 19, 2023

Mona Pachake

கபால்பதி பிராணாயாமம்

தனுராசனம்

அர்த்த மத்ஸ்யேந்திராசனம்

கோமுகாசனம்

நௌகாசனா

சலம்ப புஜங்காசனம்

பச்சிமோத்தனாசனம்