தசையை வளர்ப்பதற்கான யோகா போஸ்

Author - Mona Pachake

பரிபூர்ண நவசனம்

பலகாசனம்

சதுரங்க தண்டசனா

அதோ முக ஸ்வனாசனா

விரபத்ராசனம்

பூர்வோத்தனாசனம்

உட்கடாசனம்

மேலும் அறிய