அதிக கலோரிகளை எரிக்கும் யோகா போஸ்கள்

Author - Mona Pachake

சூரியமஸ்கர்

பலகாசனம்

உட்கடாசனம்

ஆஞ்சநேயாசனம்

சதுரங்க தண்டசனா

ககாசனா

சக்ராசனம்

மேலும் அறிய