ஓய்வெடுக்கவும் நன்றாக தூங்கவும் உதவும் யோகா போஸ்கள்

Author - Mona Pachake

பலாசனா

உத்தனாசனம்

அர்த்த உத்தனாசனம்

சுப்தா பத்தா கோனாசனா

விபரீத கரணி

சவாசனா

சலபாசனம்

மேலும் அறிய