இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் யோகசனங்கள்

Author - Mona Pachake

தடாசனம்

உட்கடாசனம்

உத்தனாசனம்

விருக்ஷாசனம்

பதங்குஸ்தாசனம்

சக்ராசனம்

சர்வாங்காசனம்