கால்களில் இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்த இந்த யோகாவை பயிற்சி செய்யவும்

Author - Mona Pachake

மர்ஜரியாசனம்

அதோ முக ஸ்வனாசனா

தடாசனம்

சர்வாங்காசனம்

விபரீத கரணி

ஆஞ்சநேயாசனம்

உட்கடாசனம்

மேலும் அறிய