யோகா செரிமானம் மற்றும் குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

Author - Mona Pachake

மர்ஜரியாசனம்-பிட்டிலாசனம்

அதோ முக ஸ்வனாசனா

உத்திதா திரிகோனாசனம்

பரிவர்த்த திரிகோனாசனம்

உத்தான சிஷோசனா

சேது பந்தா சர்வாங்காசனம்

அர்த்த பவமுக்தாசனம்

மேலும் அறிய