கர்ப்ப காலத்தில் நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டிய யோகா போஸ்கள்

Author - Mona Pachake

சக்ராசனம்

பரிவர்த்த பார்ஸ்வகோனாசனம்

ககாசனா

ஹலாசனா

சர்வாங்காசனம்

கபாலபதி

அதோ முக விருட்சசனம்

மேலும் அறிய