உங்கள் குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

உத்தனாசனம்

உத்திதா பார்ஸ்வகோனாசனா

உஷ்ட்ராசனம்

ஏக பாத ராஜகபோதாசனம்

தனுராசனம்

பலசானா

மேலும் அறிய