செரிமானத்தை அதிகரிக்க யோகா

Feb 19, 2023

Mona Pachake

பார்ஸ்வ சுகாசனம்

அர்த்த மத்ஸ்யேந்திராசனம்

சுப்த மத்ஸ்யேந்திராசனம்

அபனாசனா

மர்ஜரியாசனம்-பிட்டிலாசனம்

புஜங்காசனம்

தனுராசனம்