உங்களை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க யோகா

தடாசனம்.

உத்தனாசனம்.

பத்தா கோனாசனா.

புஜங்காசனம்.

ஷவாசனா.

விருக்ஷாசனம்

குர்சியாசனம்