இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க யோகா

உத்தனாசனம்

விபரீத கரணி

அதோ முக ஸ்வனாசனா

பச்சிமோத்தனாசனம்

சேது பந்தாசனம்

பலாசனா