மலச்சிக்கலில் இருந்து விடுபட யோகா ஆசனங்கள்

சுகாசனம்

பச்சிமோத்தனாசனம்

மத்ஸ்யேந்திராசனம்

பவன்முக்தாசனம்

பலாசனா

புஜங்காசனம்

மலாசனா

மர்ஜாரியாசனம்